Kristensen Properties

Om os

Hvem er vi

Kristensen Properties er en af Danmarks mest erfarne virksomheder inden for Fund og Asset Management med speciale i fast ejendom. Kristensen Properties har en FAIF godkendelse. Vi har fokus på indkøb og administration af ejendomme på vegne af institutionelle og professionelle investorer. Vores ydelser dækker over selskabs- og ejendomsadministration, samt ejendomsudvikling og finansiering.

Vores medarbejderstab er bedt fagligt funderet og består af statsautoriserede ejendomsmæglere, jurister, økonomer, arkitekter og ingeniører. Sammen udgør vi et stærkt team med alle de kompetencer, der er nødvendige for at sikre optimering af ejendomsinvesteringerne.

Det skal være trygt at entrere med Kristensen Properties. Vi ved, at loyalitet og tillid er afgørende for vores kunder og samarbejdspartnere, og vi gør os umage for at være en foretrukken og kompetent samarbejdspartner.

Kompetencer

Investment Management

Funktionen Investment Management omfatter den overordnede strategiske ledelse, herunder risikostyring og porteføljepleje for de selskaber, der er underlagt FAIF-lovgivningen. Hvert enkelt selskab har en ansvarlig Fund Manager, der samtidig er direktør for selskabet.

De vigtigste opgaver i relation til den overordnede strategiske ledelse består i køb, udvikling og salg af fast ejendom samt finansiering af projekterne. En stor del af Investment Management funktionens underliggende opgaver er uddelegeret til øvrige fagdivisioner i koncernen.

Fund Management

Den overordnede opgave i Fund Management er ledelse som i et hvilket som helst selskab med ansvar over for selskabets investorer, herunder kontakten til investorer og interessenter. Hertil kommer likviditetsstyring, kontrol, budgetlægning, regnskab og udarbejdelse af skattebilag. Det hidrører endvidere under Fund Management at vedligeholde en balanceret finansiering af selskabet.

Læs mere

Asset Management

Asset Management er den overordnede betegnelse for Property Management, Facility Management samt Property Development. Kristensen Properties udarbejder efter afstemning med ejendomsejeren en forretningsplan for den enkelte ejendom, således at en klar strategi for den enkelte ejendom kan udstikkes og løbende overvåges.

Læs mere

Køb af fast ejendom

Kristensen Properties indkøber ejendomme efter nøje definerede indkøbskriterier, såsom ejendomssegment, beliggenhed og lejersammensætning. Ejendommen gennemgår en omfattende due diligenceproces, hvorunder også detaljerede kalkulationer gennemarbejdes.

Salg af fast ejendom

Kristensen Properties sikrer en transparent salgsproces. Vi planlægger og ajourfører en exit-strategi, hvor der tages hensyn til lokale markedsforhold. Vi har rigtig gode erfaringer med gennemførelse af en struktureret salgsproces, for at sikre ejendomsejeren højest mulig pris og størst mulig transaktionssikkerhed.

Funding

Vi varetager opgaver med tilvejebringelse af finansiering, refinansiering og forlængelse af eksisterende finansiering. Vi har ansvaret for al kontakt til samt forhandlinger med ejendomsselskabets bankforbindelser i Danmark såvel som i udlandet. En del af finansieringsløsningen er desuden at få aftalt og skræddersyet den nødvendige rapportering til ejerkredsen og kreditinstitutter. Vi opfylder naturligvis udenlandske bankers krav om rapportering.

Gennem sagsbehandling og budgetsimulering findes den optimale finansierings- og kapitalstruktur for det enkelte selskab. Udarbejdelsen sker i tæt samarbejde med ejerne, eksisterende banker og andre relevante interessenter.

Recovery

Recovery dækker over alle former for opgaver relateret til rekonstruktion af ejendomsinvesteringer, der kan være initieret af ejerne eller af finansieringsinstitutter. Behov for rekonstruktion kan f.eks. skyldes lejetomgang, utilfredsstillende drift eller opsigelse af finansiering.

Vi udarbejder typisk en forretningsplan, der gennemgår ejendommen og giver forslag til en specifik handlingsplan. Dette er med til at sikre en fornuftig drift eller alternativt en kontrolleret afvikling, hvorved værdierne forsvares og bevares bedst muligt til investorernes og panthavernes fordel.

Mission

Vi vil i Kristensen Properties differentiere os på markedet for ejendomsinvestering og dermed sikre ejendomsinvestorernes rentabilitet og succes.

Kongruens

Det vi siger, er det, vi gør – det vi gør, er det, vi siger! 

Integritet

Vi lever af vores ry – derfor er intet vigtigere! 

Integritet er hjørnestenen i virksomhedens fremgang – og vores stolthed. Derfor værner vi om den for enhver pris!

Troværdighed

Vi holder mere, end vi lover! 

God forretningsskik

Vore relationer til investorerne baserer sig på loyalitet.

Når vi forfølger vore kerneværdier i Kristensen Properties, afspejler de sig positivt i det udbytte, vi skaber for ejendomsinvestorer og bliver dermed også en målestok for investorernes tilfredshed.

Vision

Kristensen Properties vil være en foretrukken forvalter af ejendomskapital for danske investorer. 

Koncernoversigt

Der henvises til den seneste årsrapport.

God forretningsetik

Kristensen Properties varetager Fund & Asset Management i overensstemmelse med fastlagte Corporate Governance regler. Corporate Governance har til formål at understøtte god selskabsledelse i virksomheder, og det er din garanti for en tryg håndtering af din investering.

Kristensen Properties har finanstilsynets godkendelse som AIF-forvalter og bærer deraf en FAIF (Forvalter Alternative Investerings-Fonde) godkendelse.

Vi er medlem af INREV, der er en europæisk interesseorganisation for investorer, fund managers, rådgivere osv., som arbejder i markedet for europæiske, unoterede ejendomsfonde. www.inrev.org

FAIF

Kristensen Properties har Finanstilsynets godkendelse til at forvalte alternative investeringsforeninger i henhold til FAIF-loven.

Læs mere

Jobs

Kristensen Properties har til stadighed behov for velkvalificerede medarbejdere. Selvom vi ikke altid annoncerer, er du velkommen til at sende os dit CV, som vi naturligvis behandler fuldt fortroligt.

Upload din ansøgning

Kontakt

Kristensen Properties har afdelinger i Aalborg, Virum og Berlin.

Kontakt os.